Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Camperverhuur West-Holland (verder te lezen als CW-H): de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. huurder: de persoon die van CW-H een camper huurt;
c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen CW-H en de huurder;
d. camper: de camper die door de huurder van CW-H wordt gehuurd;
e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;
f. website: de website camperverhuurwestholland.nl die door CW-H wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen CW-H en de huurder.

2.2. CW-H is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de camper (via de website) reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen CW-H en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand: Doordat de huurder het door CW-H opgestuurde boekingsformulier heeft ingevuld, ondertekend en (via email) geretourneerd.

3.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen stuurt CW-H de huurder een factuur per e-mail (tenzij CW-H de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert). Zolang de verhuurder deze factuur niet per e-mail heeft verstuurd, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Camperverhuur West-Holland.
4.1. CW-H kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen boekingsformulier en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld.

4.2. Indien er sprake is van overmacht is CW-H bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering per boekingsformulier is bevestigd.
Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het niet beschikbaar zijn van de camper die door de huurder is gereserveerd en CW-H geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien CW-H de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal CW-H alle reeds door huurder gedane betalingen aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is CW-H niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode
5.1. De huurperiode begint op vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur en eindigt op vrijdag tussen 08.00 en 11.00 uur. Elke camper heeft zijn eigen ophaal- en terugbreng tijd. Deze tijden staan in de overeenkomst en/of de reservering vermeld. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper
6.1. Indien CW-H de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft CW-H het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers
7.1. Bij 1 week huur zijn 1750 kilometers in de huurprijs inbegrepen. Daarna wordt een tarief van € 0,25 per gereden kilometer gerekend. Vanaf 2 weken huur zijn alle kilometers vrij, tenzij anders in de overeenkomst is vermeld.

Artikel 8. Verzekering
8.1. De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Beschadigingen aan het interieur, achteruitrijcamera, luifel en fietsenrek, vallen onder het eigen risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan, doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van CW-H

Artikel 9. Waarborgsom
9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens CW-H is nagekomen, binnen 14 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten zoals een bekeuring of rechtsgeldige schadeclaim door derden. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar CW-H overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door CW-H, bovenop de waarborgsom aan CW-H betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering
10.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. CW-H raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 20% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 40% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 60% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 80% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom;

Artikel 11. Legitimatie
11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Verhuurder is geoorloofd kopieën van deze legitimatiebewijzen te maken.
Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling
12.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 25% van de huursom te betalen. De huurder dient 25% van de huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 50% van de huursom bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te betalen. De huurder dient 50% van de huursom en de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL93RABO 0377825409 t.n.v. Camperverhuur West-Holland.

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt CW-H de huurder een herinnering. Geeft de huurder binnen 7 dagen geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft CW-H het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die CW-H heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan CW-H verschuldigd is, dan stuurt CW-H de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan CW-H de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade
13.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de campers van CW-H goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper (het onderstel van de camper is Fiat, de opbouw is Sunlight of Carado). Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met CW-H te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich waar mogelijk aan de instructies van CW-H. Op naam van CW-H gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Beschadigingen aan het interieur, achteruitrijcamera, luifel en fietsenrek, vallen onder het eigen risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder direct (overzicht) foto’s te maken en binnen 24 uur CW-H telefonisch op de hoogte te stellen en foto’s door te zenden.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis terstond en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan CW-H Telefoonnummer: 0712006763 / verhuur@camperverhuurwestholland.nl

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris
14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstof- en Ad Blue tank, halfvolle schoonwatertank, lege afvalwatertank, lege cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstof- en Ad Blue tank (te tanken bij Tinq op De Lasso Roelofarendsveen en tankbonnen te overleggen) te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden (tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd).

a. een bedrag van maximaal € 100,00 voor het reinigen van de buitenzijde;
b. € 50,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;
c. € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;
d. € 30,00 voor het voltanken van de brandstof- en Ad Blue tank, vermeerderd met de brandstofkosten.

Artikel 15. Brandstof
15.1. Verbruik van brandstof (diesel en Ad Blue) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met volle brandstoftanks mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 16. Verbruikskosten
16.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder
17.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.
Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met een gewicht op kenteken variërend van 3000 tot 3100 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper (ledig gewicht + max laadvermogen mag niet meer zijn dan 3.500 kg).

17.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door CW-H zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder
18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

18.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van verhuurder Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

18.5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens CW-H die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die CW-H daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie
19.1. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig.

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht
20.1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en CW-H aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 21. Huisdieren
21.1. Huisdieren zijn niet toegestaan behoudens de van tevoren in de overeenkomst vastgelegde kleine hond of kat. Extra schoonmaakkosten zijn € 95,00, eventuele door het huisdier aangebrachte schade (krassen o.d.)wordt op de borg ingehouden.
Indien er in de camper toch een niet vooraf aangemeld huisdier is vervoerd, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de borg ingehouden, exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 22. Roken
22.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,00 op de borg ingehouden.

Artikel 23. Parkeren
23.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het afgesloten terrein van CW-H tijdens de huurperiode is geheel gratis maar voor eigen risico, CW-H is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 24. Aansprakelijkheid
24.1. CW-H is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

24.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de camper werkelijk heeft. CW-H is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

24.3. CW-H kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

24.4. CW-H is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, in geval CW-H is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

24.5. CW-H is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

24.6. CW-H is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

24.7. Indien CW-H aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CW-H beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van CW-H gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van CW-H beperkt tot de huursom.

24.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van CW-H

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens
25.1. CW-H verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. Het is CW-H toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van CW-H;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door CW-H.

25.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast CW-H verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de camper. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen. De camper is voorzien van een Track and Trace.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst tussen CW-H en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en CW-H worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van CW-H is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat CW-H zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.